١٣٩٩/٠٢/٢٧

کرونا

موضوع:کرونا
نویسنده و گوینده متن: فاطمه پرستار
ساخت کلیپ: زهرا سادات موسوی نژاد
کاری از انجمن هنر و رسانه دبیرستان دخترانه رهپوی وصال_متوسطه اول

نظرات