١٣٩٩/٠٢/٢٧

انشاء از زبان خورشید

 انشاء از زبان خورشید
نویسنده و گوینده متن: فاطمه عسکر نژاد
ساخت کلیپ: محیا سادات احمدی

کاری از انجمن هنر و رسانه دبیرستان دخترانه رهپوی وصال_متوسطه اول

نظرات