١٣٩٩/٠۵/٢٧

کلاس تابستانه ـ آموزش کمک های اولیه

 آموزش کمکهای اولیه       

دبیرستان دخترانه رهپوی وصال در نظر دارد جهت کارآمدی و مهارت محوری دختران نوجوان آموزش کمک های اولیه را در دستور کار قرار دهد.

 اعطای مدرک معتبر انجمن پرستاری

شروع کلاسها از یکشنبه 26 مرداد( روزهای فرد هفته)

ساعت 13 تا16 صبح

نظرات