١٣٩٩/٠۶/٠١

برگزاری امتحان ریاضی به صورت حضوری وبا رعایت کامل پروتکل های بهداشتی

برگزاری امتحان ریاضی به صورت حضوری وبا رعایت کامل پروتکل های بهداشتی وتوزیع بسته های بهداشتی 

نظرات