١٣٩٩/٠۶/٠۴

اطلاع رسانی هیئت دختران نوجوان

قرائت ولطائف قرآن : توسط قاری ممتاز کشوری 

سخنرانی ومداحی 

همراه با مسابقه و نمایشگاه کتاب محرم

 حضور با ماسک ورعایت دستور والعمل های بهداشتی

زمان پنج شنبه 99/6/6

ساعت 10تا 12 صبح

مکان خیابان شهید آقایی ـ حسینیه سیدالشهدا (ع)

نظرات