١٣٩٩/٠۶/١٢

جلسه شورا دبیران جهت شروع سال تحصیلی جدید و تبیین برنامه های آموزشی مدرسه

جلسه شورا دبیران سال تحصیلی جدید با رعایت پروتکل های بهداشتی 

تبیین برنامه های مدرسه در سه وضعیت سفید ـ زرد ـ قرمز 

نظرات