١٣٩٩/٠۶/١٢

شرح و تبیین برنامه های سال آتی با حضور اولیا

شرح وتبیین برنامه های سال آتی با حضور اولیا پایه هفتم 

با حضور سرکار خانم اکبری و  دکتر خرم شکوه

نظرات