١٣٩٩/١٠/٠٩

حماسه نهم دی ماه

دشمن با همه‌ برنامه‌ریزی‌هایش، مردم ما را نشناخته است

 

دشمن با همه‌ برنامه‌ریزی‌هایش، مردم ما را نشناخته، ملّت ایران را نشناخته؛ اشتباه می‌کنند. دیدید در سال 88 خطا کردند و آن فتنه را راه انداختند و کار را به جاهایی رساندند که به خیال خودشان جاهای بسیار باریک و حسّاس و دقیقی بود، [امّا] ناگهان حرکت عمومی نهم دی همه را مبهوت کرد.

1395/10/19 - رهبرعزیز انقلاب

نظرات