١٣٩٩/١٠/٢٩

جلسه انجمن اولیا و مربیان

جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور سرکار خانم اکبری مدیر متوسطه اول برگزار شد

ایشان برنامه های فرهنگی و آموزشی مجتمع را تشریح کردند.

جلسه به علت کرونا به صورت مجازی و از طریق ادوبی برگزار گردید.


نظرات