١٣٩٩/١٢/٠١

زنگ انقلاب

همزمان با ورود امام خمینی (ره) به میهن عزیزمان زنگ انقلاب در تمام گروه های مدرسه نواخته

و کلیپ هایی برای دانش آموزان پخش شد.

 

نظرات