١٣٩٩/١٢/٠٣

برگزاری مسابقه خوارزمی رشته آزمایشگاه در مرحله مدرسه

در این مسابقه که با حضور دبیر علوم سرکارخانم کاظمی برگزار گردید؛ دانش آموزان آزمایش های منتخب کتاب خود را با نظارت دبیر انجام دادند و نفرات برتر انتخاب گردیدند.

نظرات