١٣٩٩/١٢/١۵

آموزش حرکات ورزشی جنبشی با چوب ورزشی

اهداف آموزش حرکات: افزایش انعطاف پذیری جسمانی، پویایی ، تقویت عضلات و پیشگیری از اضافه وزن "مداخلات تربیت بدنی طرح کوچ"

 

 

نظرات