١٣٩٩/١٢/١۶

دست سازه های خوارزمی

دست سازه های خوارزمی به خلاقیت دانش آموزان در طراحی هنری روی پارچه و کفش و ساخت وسایل کاربردی اختصاص دارد.

دانش آموز عزیز خانم میرزاده

 

دانش اموز گرامی خانم حسینی

 

دانش آموز عزیز خانم بقایی

نظرات