١٣٩٩/١٢/١۶

ادبیات فارسی خوارزمی

ادبیات فارسی خوارزمی در قالب تصویرنویسی به صورت پادکست برگزار شد .

موضوع این جشنواره در مورد کرونا بود و کلیپ های زیبای زیر توسط دانش آموزان ارسال شده که حال و هوای روزهای کرونایی را توصیف کرده اند.

کلیپ ارسالی دانش آموز عزیز خانم کریمی

 

کلیپ ارسالی دانش آموز عزیز خانم حسین زاده

 

کلیپ ارسالی دانش آموز عزیز خانم موسوی

 

کلیپ ارسالی دانش آموز عزیز خانم بقا

نظرات