١۴٠٠/٠٢/٠٣

تغییر برنامه آموزشی

به پاس بزرگداشت ماه مبارک رمضان ودرخواست اولیاء ودانش آموزان شروع برنامه های کلاسی از ساعت 8 به ساعت 9:15 تغییر یافت.

نظرات