١۴٠٠/٠٢/٠٧

تغذیه سالم روزه داران در ایام کرونا

در کلیپ زیر به نکات بسیار ضروری در جهت تقویت سیستم ایمنی بدن و انتخاب صحیح مواد غذایی برای وعده های سحر و افطار اشاره شده است.

نظرات