١۴٠٠/٠٢/٠٧

برگزیدگان المپیاد پویش پایه هشتم

صعود به قله های پیشرفت

درخت پیشرفت وترقی بار دیگر در رهپویان به بار نشست.

دختر عزیزم امروز وهمیشه به تو افتخار میکنم وآرزو دارم همچنان با تلاش وجدیت به مسیرت ادامه دهی وقدم های بعدی ات را نیز محکم وبا موفقیت برداری

نظرات