١۴٠٠/٠٢/٠٧

گزارش ده روزه شورای دانش آموزی در مورد ماه مبارک رمضان

جرعه های حکمت 1:

اندیشه، آیینه ای شفاف و عبرت از حوادث ،بیم دهنده ای خیراندیش است تو را در ادب کردن نفس همان بس

که از آن چه انجام دادنش را برای دیگران نمی پسندی بپرهیزی.

 

جرعه های حکمت 2:

صدقه دادن دارویی ثمر بخش است و کردار بندگان در دنیا، فردا در پیش روی آنان جلوه گر است.(حکمت 7 نهج البلاغه)

 

جرعه های حکمت 3:

کسی که کردارش او را به جایی نرساند،افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید.

 

جرعه های حکمت 4:

سزاوارنیست که بنده ی خدا به دو خصلت اعتماد کند:

تندرستی و توانگری زیرا در تندرستیناگاهاو را بیمار بینی و در توانگری ناگاه او را  تهدیدست!

 

جرعه های حکمت 5:

بردباری،پرده ای است پوشاننده و عقل شمشیری است برّان،

پس کمبودهای اخلاقی خود را با بردباری بپوشان و هوای نَفس خود را با شمشیر عقل بُکُش.

 

جرعه های حکمت 6:

با آن کس که تو را سخن آموخت، به درشتی سخن مگو و با کسی که راه نیکو سخن گفتن به تو آموخت، لاف بلاغت مزن.

 

جرعه های حکمت 7:

هر سخنی که از دهان کسی خارج می شود، تا احتمال خیر و نیکی در آن می یابی حمل بر فساد مکن

 

جرعه های حکمت 8:

زبانِ تربیت نشده، درنده ای است که اگر رهایش کنی میگزد.

 

جرعه های حکمت 9:

در فتنه ها چونان شتر دوساله باش، نه پشتی دارد که سواری دهد و نه پستانی تا او را بدوشند.

 

جرعه های حکمت 10:

دل ها گاهی نشاط دارند و گاهی خستگی.

اگر نشاط داشت آن را به مستحبات وا دارید، و اگر خسته بود به واجبات بسنده کنید.

 

خطرعاشقی لطفا نشنوید

نظرات