١۴٠٠/٠٢/١٠

مردودی کرونا با جلوه های زیبا از آموزش های رهپویان

امسال به خاطر شرایط کرونا مدرسه به صورت مجازی بود اما دبیرستان رهپویان یکی از موفق ترین سال های تحصیلی را پشت سر گذاشت. فعالیتهای آموزشی مدرسه رهپویان در سال تحصیلی 1399- 1400 به شرح زیر می باشد

1-تشکیل کلاسهای آموزشی طبق برنامه منظم از ساعت  8 صبح تا 13 در ادوبی کانکت

2-امکان دیدار تصویری دبیر و دانش آموز در فضای مجازی

3-تولید محتوا و تهیه فیلم های آموزشی توسط دبیر و بارگذاری در پنل دانش آموزان

4-برگزاری آزمون‌های پایش هر 45 روز یک بار به صورت آنلاین

5-پرسش و پاسخ کلاسی به صورت شفاهی در فضای ادوبی کانکت

6-رفع اشکال حضوری در وضعیت زرد و نارنجی

7-پشتیبانی آموزشی از دانش آموزان به صورت فردی

8-ارائه کارنامه آموزشی هر 45 روز یکبار

9-برگزاری جشنواره‌های علمی  خوارزمی جهت رشد هرچه بیشتر دانش آموزان

10-برگزاری آزمایشگاه به صورت حضوری در وضعیت زرد البته کاملاً اختیاری

11-ارائه تکلیف به دانش آموزان و تکلیف خواهی و گرفتن بازخورد

12-بررسی وضعیت علمی دانش‌آموزان توسط مدیر و معاونین آموزشی

13-تماس تلفنی وپی گیری روند رشد تحصیلی  دانش آموزان

14-پیگیری حضور و غیاب دانش آموزان

15-ارائه بسته‌های آموزشی پیک وصال

16-بازدید های علمی و تاریخی

17-بررسی تولید محتوای دبیران توسط مدیر و معاونین مدرسه

نظرات