١۴٠٠/٠٢/١٠

نتایج کلی المپیاد پویش

صعود به قله های پیشرفت

درخت پیشرفت وترقی بار دیگر در رهپویان به بار نشست.

دختر عزیزم امروز وهمیشه به تو افتخار میکنم وآرزو دارم همچنان با تلاش وجدیت به مسیرت ادامه دهی وقدم های بعدی ات را نیز محکم و با موفقیت برداری

نظرات