١۴٠٠/٠٣/٠١

رتبه های برتر مدرسه

دانش آموزان برتر سال تحصیلی 1399_1400 دبیرستان دخترانه رهپوی وصال در هر سه پایه. 

 

پس از سنجش دانش آموزان هر 45 روز یکبار کارنامه نتایج  ارزیابی آنها در دسترس دانش آموزان و والدین آنها قرار می گیرد‌. پس از ارزیابی روند تحصیلی دانش آموزان که آیا رو به پیشرفت بوده یا برعکس توسط دبیران، معاونین آموزشی  و نهایتا پشتیبان آنها بررسی می شود.

نظرات