١۴٠٠/٠٣/١٧

نخبه های قرآنی

کسب مقام برتر در مسابقات قرآن وعترت ناحیه

خانم آناهیتا خان زاده  پایه هفتم کسب مقام اول در رشته تفسیر

خانم محدثه اسماعیل زاده پایه هفتم کسب مقام ممتاز در حفظ عمومی

خانم فاطمه زهرا جعفری پایه نهم کسب مقام ممتاز در نهج البلاغه

خانم ریحانه حسین زاده پایه هشتم  کسب مقام ممتاز در صحیفه سجادیه

خانم زهرا موسوی  پایه هفتم کسب مقام ممتاز در  احکام

نظرات