١۴٠٠/٠٣/١٧

امتحان مجازی یا حضوری ؟

مصاحبه تهیه شده توسط پایه نهم با موضوع امتحان مجازی یا حضوری ؟

نظر متفاوت دانش آموزان در برگزاری امتحانات نهایی پایه نهم 

نظرات