١۴٠٠/٠۶/٢۴

مجمع انجمن اولیا و مربیان رهپویان وصال

جلسه مجمع انجمن اولیا و مربیان مجتمع رهپویان وصال به منظور هماهنگی اولیا دانش اموزان و کادر مدرسه  در خصوص فعالیت ها و شروع سال تحصیلی جدید روز یکشنبه 28 شهریور ماه در مکان دبیرستان پسرانه رهپویان وصال برگزار می گردد.


نظرات