١۴٠٠/٠٧/٢۴

فرم اعلام داوطلبی اولیاء جهت عضویت در انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی 1400-1401

خانواده در هر جامعه ای به عنوان زیربنای مستحكم ساخت اجتماعی، عامل اصلی حفظ و حراست از ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است. از این رو یكی از اهداف انجمن، آموزش به خانواده ها به منظور آشنا ساختن آنان با اصول برخوردهای تربیتی و نیز ایجاد زمینه های لازم برای مشاوره خانواده است كه می تواند پیش زمینه ای درجهت رشد خانواده ها و همسویی آنان با نظام تربیتی باشد.

آخرین مهلت ثبت نام تاریخ 30 مهرماه خواهد بود.

لینک ثبت نام : http://gsf.pvesal.ir/eform/&aid=1022


نظرات