١۴٠٠/٠٧/٢۶

جلسه شوراء دبیران 1400 با حضور مدیر مجتمع جناب آقای عسکرنژاد

اولین جلسه شوراء دبیران در آغاز سال تحصیلی 1400-1401 با حضور مدیر مجتمع جناب آقای عسکر نژاد

وصحبت های ارزشمند مدیر محترم دبیرستان سرکار خانم اکبری و بیان مسائل آموزشی 


نظرات