١۴٠٠/٠٧/٢۶

معارفه آغازین سال تحصیلی دبیران و اولیاء

با توجه به شرایط بیماری کرونا مدارس به صورت مجازی است ، دبیران و دانش آموزان مشتاق دیدار یگدیگر 

بنابراین تصمیم گرفتیم با رعایت پروتکل های بهداشتی جلسات حضوری دیدار با دبیران و دانش آموزان را برگزار کنیم .

 

 


نظرات