١۴٠٠/٠٨/٢٠

توزیع کاربرگ های پویش

توزیع کار برگ های کمک آموزشی پویش بین دختران گلمون

نقطه قوت کاربرگ های پویش :

برترین وبروز ترین  نمونه سوالات

دارای سوالات فصل به فصل

تمرین های هفتگی 

استفاده از اساتید برتر در تالیف کتاب

آزمون جمع بندی کتاب در انتهای آن

 


نظرات