١۴٠٠/٠٨/٢٠

برگزاری امتحانات پایش 1

دبیرستان دخترانه رهپویان وصال در نظر دارد که به صورت ماهیانه امتحانات پایش برگزار کند و گزارش امتحان به صورت کارنامه ماهیانه در اختیار والدین عزیز قرار داده میشود .

 


نظرات