١۴٠٠/٠٩/١۶

نشست صمیمی مدیر مدرسه با دانش آموزان

 نشست صمیمی مدیر دبیرستان دخترانه شهدای رهپویان وصال سرکار خانم اکبری با دانش آموزان هر سه پایه تحصیلی ، این نشست در فضای مجازی ادوبی کانکت برگزار گردید و همه دانش آموزان در جلسه حضور داشتند وبه طور مستقیم پیشنهادات و انتقادات خود را با مدیریت مطرح نمودند_ نکات بیان شده در جلسه شورای دبیران مطرح و بررسی گردید


نظرات