١۴٠٠/٠٩/١٧

طرح بوم پایه نهم

دبیرستان رهپویان وصال در راستای المپیاد بوم 

کارگاه کار و فناوری با حضور معلم یاران نهم و آموزش ویترای

ورزش و بازی

حلقه مشاوره ای مدیریت زمان

بازدید از منطقه کوه الله اکبر و اقلیم شناسی شهر شیراز را برگزار کرده است.

 


نظرات