١۴٠٠/٠٩/٣٠

طرح بوم پایه هشتم

دبیرستان رهپویان وصال در راستای المپیاد بوم 

کلاس آموزش دستبند دوستی با کاموا در حیطه درس کاروفناوری توسط دانش آموزان مدرسه با حضور دبیر کاروفناوری

بازدید از آرامگاه خواجه حافظ شیرازی در جهت آشنایی دانش آموزان با فضای شعر و ادب 

برگزاری کلاس پرسش وپاسخ با استاد برجسته جناب آقای خرم شکوه 

 


نظرات