١۴٠٠/١٢/٠٣

کسب مقام سوم اسکیت کشوری

دانش آموز عزیز

خانم فاطمه سادات علوی 

کسب مقام سوم اسکیت کشوری را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم.


نظرات