١۴٠٠/١٢/٢٣

ترامپولین

پیش به سوی تحقق نظام نامه رهپویان وصال

 ترامپولین، بازی جدید!

حتماً این ضرب المثل معروف را شنیدین که "عقل سالم در بدن سالم است". بر هیچ کس پوشیده نیست که فعالیت و سلامت جسم بر ذهن و توانایی های آن موثر است.

ورزش، گردش جریان خون را در تمامی قسمت های بدن از جمله مغز افزایش می دهد و افزایش خون تازه و سرشار از اکسیژن در مغز سبب می شود که تمرکز سرعت و تفکر و استدلال پیچیده بهبود یابد.

لذا بر آن شدیم که یک برنامه ای متفاوت را برای فرزندان و مادرانشان در نظر بگیریم.

 

همگی بازی،هیجان و شادی در مجموعه ترامپولین تنگو را تجربه می کنیم..


نظرات