١۴٠٠/١٢/٢۶

کسب مقام در جام بازی های فکری المپیاد رویش

کسب مقام در جام بازی های فکری المپیاد رویش

ریحانه دهقانی عزیز 

کسب رتبه برتر در جام بازیهای فکری رشته جنگا را به تمام خانواده های رهپویانی تبریک عرض می نماییم.

المپیاد رویش

دبیرستان دخترانه شهدای رهپویان وصال


نظرات