١٣٩٨/٠٩/٠٨

مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس

هدف از برگزاری مانور زلزله آمادگی در مقابل این پدیده می باشد . 

با آموزش های صحیح و به کار بستن آموزش ها در مواقع بحران می توان از بالا رفتن تلفات جلوگیری کرد .

امروز آتشنشانان گرانقدر با حضور در مدرسه توضیحاتی در مورد بلایای طبیعی به دانش آموزان ارایه دادند و نحوه مواجهه با این پدیده را شرح دادند .

در پایان نحوه استفاده از کپسول آتشنشانی نیز برای دانش آموزان بیان شد .

نظرات