١٣٩٨/١٠/١٢

کمپ علمی رهپویانی ها

برگزاری کمپ علمی در دو روز متوالی در مدرسه که شامل ارایه برنامه درسی _مطالعات گروهی_ کلاس رفع اشکال_ پیاده روی در صبح _کلاس مهندسی مطالعه

نظرات