١٣٩٨/١٠/١٢

کمپ علمی رهپویانی ها

در کمپ علمی ابتدا روش های مهندسی مطالعه توسط استاد مومن زاده  به دانش آموزان آموزش داده شد . ارائه برنامه درسی بصورت فردی و گروهی (مباحثه دانش آموزان درباره مطالب درسی ) ، کلاس های رفع اشکال با حضور دبیران محترم  ، مدیریت زمان خواب و استراحت ، پیاده روی صبح گاهی از اهم برنامه های این کمپ بود . برنامه ریزی  ،همفکری و برگزاری این کمپ با دانش آموزان انجمن علمی رهپویانی ها بود که بخوبی از عهده مدیریت این کمپ برآمدند .

نظرات